Multiodborový (160 vedných odborov) agregovaný informačný zdroj, ktorý zhromažďuje rôznorodé typy dokumentov z celého sveta. Obsahuje bibliografické záznamy (väčšinou s abstraktami) článkov z vyše 12.000 titulov periodík, denníkov (800 titulov vrátane napr. The Wall Street Journal, Los Angeles Times a pod.), konferenčné zborníky a výskumné správy, vyše 4 milióny záznamov kvalifikačných prác (dizertačných aj diplomových) a 10 tematických kolekcií elektronických kníh. ProQuest Central zahŕňa tiež špecializovanú sekciu pre strednú a východnú Európu – vyše 600 plnotextových vedeckých časopisov s aktuálnymi vydaniami vrátane českých a slovenských publikácií.

Tematicky ProQuest Central pokrýva humanitné, spoločenské odbory, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku.


ProQuest Support Centre: školiace materiály a tréningové videá.