1. Koordinované zabezpečenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom pre výskum a inovácie na Slovensku vrátane podporných aktivít pre ich efektívne využívanie
  Prácu v oblasti výskumu a vývoja si vieme v dnešnej dobe len ťažko predstaviť bez možnosti aktívneho využívania domácej a zahraničnej vedeckej a odbornej literatúry. Prístup k svetovému vedeckému obsahu má zásadný vplyv na rozvoj vedy a hospodársky rast na Slovensku. V tejto súvislosti je cieľom aktivity národného projektu zabezpečiť kontinuálny prístup k vedeckému obsahu svetových renomovaných producentov a dodávateľov.Pôjde najmä o elektronické informačné zdroje (vedecké časopisy a knihy prestížnych zahraničných a domácich vydavateľov, patentové informácie, citačné a abstraktové databázy) prioritne pre oblasti materiálových vied, fyziky a chémie, lekárskych vied, biochémie a molekulárnej biológie, poľnohospodárskych a environmentálnych vied, technických vied a chemického inžinierstva, matematiky a počítačových vied ako aj vybraných okruhov spoločenských vied, ktoré Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky považuje za najsilnejšie oblasti z hľadiska produkcie nových vedeckých poznatkov a týmto aj za najdôležitejšie z pohľadu budúcej inovačnej aktivity v malých, stredných a veľkých podnikoch v priamej nadväznosti na RIS3SK a oblasti výskumnej špecializácie. Tieto informačné zdroje budú prístupné priamo jednotlivým inštitúciám vedy a výskumu (vysokým školám, ústavom SAV) ako aj prostredníctvom služieb CVTI SR aj inovatívnym podnikom a mimorezortných inštitúciám vedy a výskumu. Sprístupnenie týchto informácií povedie podľa skúseností z minulých období k zvýšeniu vedeckej a inovačnej aktivity slovenskej vedy a k zmierneniu jej zaostávania v porovnaní s krajinami EÚ. Prostredníctvom citačných a patentových databáz budú organizácie vedy a inovácií schopné vyhodnocovať a usmerňovať svoje vedecké a inovačné smerovanie podľa najnovších, ale aj dlhodobých trendov vo svete. Informácie obsiahnuté v uvedených databázach umožnia nadväzovať kontakty s partnerskými inštitúciami doma a vo svete, ktoré pôsobia v rovnakých vedných oblastiach, prípadne pracujú na obdobných projektoch. Vedecké inštitúcie a tímy sú schopné na základe získaných informácií vyhodnocovať a usmerňovať svoje vedecké a inovačné smerovanie podľa najnovších aj dlhodobých trendov vo svete.
 2. Zabezpečenie discovery systému pre efektívne vyhľadávanie vedeckého obsahu a systému pre správu elektronického obsahu
  Dynamický nárast a diverzita elektronického obsahu (e-periodiká, e-knihy, otvorené archívy, personálne weby a pod.) a široká penetrácia internetu prevratným spôsobom zmenili formy a metódy šírenia, využívania a vyhľadávania vedeckých informácií. Ďalším cieľom národného projektu je uľahčiť a zjednodušiť vedeckým pracovníkom prácu s elektronickými informačnými zdrojmi modernizáciou existujúceho centrálneho vyhľadávacieho nástroja, ktorý na základe jednoslovného zadania prehľadáva naraz všetky dostupné zdroje a vytvára väzby na plný text nájdeného dokumentu, a implementáciou Systému manažmentu elektronických zdrojov (Electronic Resource Management System – ERMs). Systém ERMs umožní vytvoriť databázu informačných zdrojov predplatených na Slovensku, ktorá bude obsahovať nielen informačné zdroje sprístupňované v rámci národného projektu, ale aj informačné zdroje predplatené jednotlivými inštitúciami vedy a výskumu mimo tohto projektu, pričom budú jednotlivé informačné zdroje zaradené do kategórií podľa vedných oblastí. Na základe tejto kategorizácie bude možné poskytovať vedcom a inovátorom na mieru pripravené kolekcie odpovedajúce ich vedeckej špecializácii a tak zjednodušíme ich orientáciu v relevantných informačných zdrojoch.
 3. Modernizácia systému získavania a dlhodobého uchovávania digitálneho vedeckého obsahu s dôrazom na podporu Open Access publikovania
  Predmetom aktivity je modernizácia systému získavania a dlhodobého uchovávania digitálneho vedeckého obsahu a systému národnej podpory otvoreného (Open Access – OA) publikovania. Prínos spočíva:

  • v rozvoji informačnej infraštruktúry s názvom Komplexný informačný systém získavania, spracovávania, uchovávania a sprístupňovania vedeckých a bibliometrických dát a publikácií,
  • v prevádzkovaní a plnení poslania Kontaktnej kancelárie pre Open Access – metodicky koordinovať a odborne podporovať vydávanie slovenských odborných a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom,
  • realizácii prieskumu o stave výskumných dát, vedeckých a odborných publikácií a sivej literatúry z pohľadu ich typológie, miesta produkcie, kvantifikácie a spracovania na výskumných pracoviskách. Súčasťou prieskumu bude spoznanie životného cyklu výskumných dát a stavu lokálnych informačno-komunikačných technológií využívaných na výskumné účely.

„ Aktualita :

Prvá časť prieskumu vo forme dotazníka s názvom „Prieskum o stave výskumných dát, vedeckých publikácií a súvisiacich informačno-komunikačných technológií na Slovensku“, bola zrealizovaná v roku 2018.

Zoznam všetkých otázok dotazníka nájdete tu.

Získané odpovede na otázky od vedecko-výskumných pracovísk nájdete tu v súbore xls.

Respondenti sú anonymizovaní v súlade so všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov GDPR.“