Databázy predplatené v rámci projektu NISPEZ IV (tzv. licencované databázy) sú zamerané na podporu slovenskej vedy a výskumu prostredníctvom aktívneho využívania domácej a zahraničnej vedeckej a odbornej literatúry. Prioritne ide o databázy z oblasti materiálových vied, fyziky a chémie, lekárskych vied, biochémie a molekulárnej biológie, poľnohospodárskych a environmentálnych vied, technických vied a chemického inžinierstva, matematiky a počítačových vied ako aj vybraných okruhov spoločenských vied, ktoré Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky považuje za najsilnejšie oblasti z hľadiska produkcie nových vedeckých poznatkov.

Významnú časť celého portfólia projektu NISPEZ IV tvoria citačné a scientometrické databázy Web of Science a SCOPUS, do ktorých majú v rámci národného projektu prístup všetky zapojené inštitúcie a ktoré sú potrebné nielen na sledovanie najnovších vedeckých poznatkov, vývojových trendov, ale aj na hodnotenie vedeckovýskumnej práce jednotlivcov, katedier, ústavov, vysokých škôl a univerzít v SR. Obe spomenuté databázy sú multidisciplinárne: mapujú všetky vedné disciplíny, vďaka čomu nachádzajú uplatnenie takmer vo všetkých spomínaných inštitúciách, a taktiež obe boli vybrané Európskou radou pre výskum (ERC) ako nástroj pri hodnotení vedeckých výstupov, inštitúcií a vedeckých pracovníkov.

Licencované databázy ponúkajú aj rôzne nástroje pre podporu efektívnejšieho využívania informácií, ale aj rôzne nástroje pre širokú škálu hodnotení publikačnej činnosti vo vedeckom prostredí. Využívanie týchto databáz je službou vedeckej alebo akademickej knižnice, preto je nutná registrácia používateľa v knižnici.

Možnosti prístupu:

  1. Lokálny prístup – používateľ využíva databázy:
    • Priamo z prostredia akademickej siete, t. j. na PC v priestoroch VŠ, univerzity, jej akademickej knižnice, študovniach, laboratóriách, klinikách, internátoch, WiFi sieť = akademická pôda,
    • Priamo na PC umiestnených v priestoroch vedeckej knižnice, študovni.
  2. Vzdialený prístup (meno/heslo)
    • Využívanie databázy z pohodlia domova, internetovej kaviarne, resp. ktoréhokoľvek miesta s prístupom do internetu,
    • Podmienka: registrácia, následne prihlásenie sa prostredníctvom mena/hesla.