Ciele národného projektu majú priamu väzbu na víziu, ciele a opatrenia stanovených priorít špecializácie hospodárstva a oblasti výskumu a vývoja SR, pričom sú zohľadnené princípy inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu pre posilnenie konkurenčnej schopnosti SR s inovačným posunom projektu k rozšíreniu informačnej podpory na MSP, veľké podniky a ostatné výskumné inštitúcie na Slovensku.

V oblasti priorít výskumu a vývoja Stratégie inteligentnej špecializácie RIS3 SK reflektuje projekt rozvoj a využívanie informačných a komunikačných technológií a smerovanie k napĺňaniu vybraných cieľov OP VaI, definovaných v rámci prioritnej osi 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií, investičná priorita 1.1: Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu, špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšenie výkonnosti systému VaI prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT, a to najmä v zmysle oprávnených aktivít definovaných priamo v Programovom manuáli k OP VaI: koordinovaný prístup k špecializovaným, bibliometrickým, scientometrickým a vedecky zameraným elektronickým informačným zdrojom pre potreby výskumných inštitúcií.

Súčasne, novými projektovými aktivitami zameranými na odstraňovanie informačných a znalostných bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a hospodárstvom (MSP a veľké podniky) na druhej strane, prispieva k šíreniu výstupov a výsledkov slovenského výskumu a vývoja širokej verejnosti.

Stratégia RIS3 v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) a dát kladie dôraz na možnosť otvoreného prístupu k dátam. Novou aktivitou národného projektu je presadzovanie princípov otvorenej vedy s cieľom posilňovať excelentnosť výskumu. Otvorená veda predstavuje novú koncepciu vedeckého výskumu a vedeckej komunikácie a v duchu

otvorenej spoločnosti je potrebné, aby si vedeckovýskumní pracovníci osvojili princípy otvoreného a transparentného publikovania. Otvorená veda je potom transparentná aj v metodológii (získavanie dát, pozorovanie, experimentovanie), jej výsledky sú dostupné pre verejnosť a vedecké dáta je možné viacnásobne využiť. Aplikovanie otvorenej vedy si vyžaduje inovovanie národnej informačnej infraštruktúry modernými systémami poznania ako sú digitálne repozitáre, systémy otvoreného publikovania a vedecké portály. Digitálne priestory vytvárajú nové modely otvoreného výskumu pre vedeckú interdisciplinárnu spoluprácu, zabezpečujú infraštruktúrnu kapacitu pre ukladanie vedeckých publikácií a výskumných dát a umožňujú ich ekologické využívanie univerzitami, vedecko-výskumnými inštitúciami a podnikateľskou sférou.