Strategickým cieľom národného projektu je modernizácia národnej infraštruktúry pre informačnú podporu vedy a inovácií na Slovensku ako systémové riešenie s priamym vplyvom na zvyšovanie výkonnosti a excelentnosti výskumu a vývoja na Slovensku a hospodársky rast.

Národná infraštruktúra poskytne pre vedecko-výskumnú komunitu a efektívnu činnosť s vedeckými dátami a informáciami softvér pre manažment plánovanej produkcie výskumných dát, s prepojením na platformu pre vydávanie vedeckých publikácií z vyprodukovaných výskumných dát a s dôrazom na podporu otvoreného prístupu. Výskumné dáta a publikácie budú ukladané a dlhodobo archivované v digitálnych repozitároch a digitálnom archíve, s prepojením na elektronické informačné zdroje EIZ pre jednoduchý prístup výskumníkov k celosvetovým výskumným poznatkom synchrónne v čase ich výskumnej činnosti. Elektronické informačné zdroje EIZ budú tiež zdrojom dát a citácií pre analytický softvér určený najmä grantovým agentúram, Akreditačnej komisii a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR pre potreby hodnotenia výskumných pracovísk na Slovensku. Nadstavbou pre elektronické informačné zdroje EIZ bude modernizovaný vyhľadávací systém a systém pre manažment elektronických zdrojov, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne vyhľadávanie a triedenie veľkého objemu rôznorodých typov a obsahov informácií.

Mimoriadne významným benefitom pre rozvoj národnej infraštruktúry bude spolupráca databázových systémov už prevádzkovaných v CVTI SR, ktorých dátový obsah bude opätovne zužitkovaný pre jadro informačnej infraštruktúry – digitálne repozitáre. Benefity sú preukázateľné v plánovanom spôsobe zabezpečenia obsahu repozitárov preberaním existujúcich metadát a dát z týchto databázových systémoch, čím dosiahneme značnú finančnú a časovú úsporu a predídeme duplicitnému spracovávaniu dát pre informačnú infraštruktúru.

Všetky informačné systémy budú integrované do spoločného integračného prostredia a zastrešené centrálnou prezentačnou platformou s jednotným vyhľadávaním v obsahoch integrovaných informačných systémov a sprístupňovaním týchto obsahov. Prezentačná platforma umožní tiež priamy vstup do jednotlivých systémov.

Vo výsledku poskytneme výskumnej komunite a koncovým používateľom národnú informačnú infraštruktúru – Komplexný informačný systém získavania, spracovávania, uchovávania a sprístupňovania vedeckých a bibliometrických dát a publikácií, ktorá bude podporovať všetky základné požiadavky vedeckej komunity na spracovávanie a sprístupňovanie vedeckých dát a informácií.

Realizácia a dosiahnutie strategického cieľa je logický a kvalitatívny posun národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií, ktorý kontinuálne nadväzuje na výsledky dosiahnuté implementáciou národných projektov NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom), NISPEZ II (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom II) a NISPEZ III (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom III) v programovom období 2007 – 2013 v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.